KOMPETENSWORKSHOP

Ta fram en kravprofil baserat på beteende

Kompetensworkshopen är en metod för definition av beteenden anställda behöver uppvisa inom specifika yrkesroller

Kompetensworkshopens syfte är att:
1. utveckla en kompetensbaserad profil för användning vid urval och utveckling
2. utveckla en förståelse för vad framgångsrik prestation innebär för aktuell yrkesroll
3. nå samstämmighet mellan yrkesrollens och organisationens målsättningar

Målsättningen med en kompetensworkshop är att för aktuell yrkesroll ta fram en kravprofil baserat på beteende, sk beteendekompetenser, en sammansättning tydligt fördefinierade yrkesrelaterade beteenden.

Ett fel som ofta görs i samband med kravprofiltagning är att ”allt” bedöms som viktigt. Genom att fokusera på yrkesrollens mest avgörande målsättningar kan man bryta ner kravprofilen i ett fåtal kritiska beteenden. Då blir bedömningen objektivt mätbar och resultatet jämförbart.

Kompetensworkshopen ska mynna ut i valet av ett fåtal avgörande/kritiska kompetenser som är relevanta för tjänsten i fråga.

 

Ett kompetensramverk som baseras på forskning om beteenden

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.

Kompetensramverket återges i skriftlig såväl som i tryckt form, bl a via pedagogiska sk ”kompetenskort”.

 

 

Kompetens – definition

En kompetens är en specifik kombination av kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs för att uppnå ett förutbestämt resultat. En kompetens är därmed något som är situationsbestämt och kopplat till en specifik arbetssituation. Med definitionen ovan förstår vi också att en kompetensbaserad rollbeskrivning måste justeras över tiden, i takt med att de resultat som ska uppnås förändras.
Generella kompetensbeskrivningar blir oftast ineffektiva eftersom de tenderar att inte direktrelatera till konkreta resultat och arbetsuppgifter.För att förutsäga en individs kompetens utgår vi ifrån fyra olika områden:
1. Erfarenhet
2. Personlighet
3. Begåvning
4. Motivation

Sign up for our newsletter