ASSESSMENTS THAT ARE BACKED BY FACTS AND EVIDENCE, NOT THEORY

Forskningsbaserad rekrytering och utveckling

HUCAMAs verktyg, produkter och lösningar är intimt sammankopplade med två stora forskningsområden, nämligen
människans personlighet samt människans begåvning/intelligens.

 

1) Människans Personlighet

Allt HUCAMA gör baseras på forskning om de sk ”Big Five”-faktorerna, eller ”Five Factor Model” (FFM – Femfaktormodellen), fem dimensioner man sedan 50 år tillbaka använder för att beskriva en människas personlighet. Dessa är som följer:

O – Openness/öppenhet
C – Conscientiousness/Plikttrogenhet
E – Extraversion
A – Agreeableness/Anpassningsbarhet
N – Neuroticism/Behov av stabilitet

Man brukar använda akronymet OCEAN för att komma ihåg Big Five dimensionerna.

HUCAMAs tester baseras på Pierce Howard’s forskning. Pierce & Jane Howard var först ut i mitten av 1990-talet med en vetenskaplig artikel om Big Five i yrkeslivet.
Big Five modellen är baserad på rigorös forskning. Den bygger därmed på fakta och inte på en typteori som tex Myers Briggs.
Big Five är en modell som beskriver människans personlighet. Den är deskriptiv, inte förklarande. Big Five är baserat på språk – cirka 1200 adjektiv. Big Five är känt på 70 språk – tillgänglig på 24 språk via HUCAMA / Pi Company.

 

2) Begåvning/intelligens

HUCAMA begåvningsmätningar bygger på Spearmans antagande om en överordnad intelligens, sk g-faktor, eller generell intelligens. Denna kan mätas genom att individen utsätts för testuppgifter som handlar om:

1. Figurserier
2. Matriser
3. Nummerserier

Genom faktoranalys har man kunnat konstatera att dessa tre områden kan förklara en individs överordnade intelligens. Man skiljer på ”flytande” och ”kristalliserad” intelligens. Mycket generellt sett kan man säga att den flytande intelligensen till stor del är genetiskt betingad / medfödd, emedan den kristalliserade intelligensen uppstått genom tidigare erfarenhet. Flytande intelligens karaktäriseras av en förmåga att dra slutsatser utifrån information man ej har kunskap eller tidigare praktisk erfarenhet utav. När vi mäter g-faktorn är det framförallt den flytande intelligensen vi analyserar.

Varför ”g”?
Många har kritiserat IQ-test. Av denna anledning betraktas begreppet IQ ofta med stor skepsis och misstro, men den brittiske psykologen Charles Spearman konstaterade redan 1923 att det faktiskt inte är så missvisande. Han kom nämligen fram till att om en person fick höga poäng i en viss typ av intelligenstest, så var sannolikheten stor för man också fick höga poäng i andra intelligens-tester. Spearman formulerade därför begreppet ”generell intelligens”, ”g”, som är en överordnad förmåga att utnyttja alla de andra förmågor man har.